Enciklopedi

Zgjimi i përmallimit për Allahun!

Falënderimi i takon Zotit të botëve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më të nderuarin e të Dërguarve, Muhamedin, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Me kalimin e ditëve dhe netëve imani vjetrohet në zemër, ndryshken shtyllat e dashurisë, kështu që paraqitet nevoja për ripërtëritjen dhe gjallërimin e imanit në ditët dhe …

Zgjimi i përmallimit për Allahun! Read More »

Madhështia e Kuranit

Madhështia e Kuranit[1]  عظمة القرآن الكريم  Koncept; nderim; trashëgimi; meditim; vlerë; dituri; veprim; besë; edukim; moral.   “Çdo lavd dhe falënderim i përket Allahut, i Cili i shpalli robit të Vet (Muhamedit) një libër të dëlirë nga çdo shtrembërim, (një libër) të drejtë, për të paralajmëruar nëpërmjet tij, dënim të ashpër (për jobesimtarët) dhe për t’u …

Madhështia e Kuranit Read More »