40 Hadithe të zgjedhura nga imam Neveviu

Hadithi 27

Nevas ibën Sem’ani, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se Pejgamberi, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë:“Mirësi është morali i lartë kurse mëkat është ajo që të brenë në shpirt dhe urren që njerëzit ta shohin.”______________________ (Muslimi) Vabisa ibën Ma’bed, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: shkova te …

Hadithi 27 Read More »