Month: January 2018

2 organet

Transmetohet që Lukmani i urtë ka qenë shërbëtor te një i pasur. Një ditë, zotëriu i tij e urdhëroi ta therë një dele dhe t’ia sjellë dy organet më të mira. Lukmani pasi e therri delen, ia dërgoi zotëriut të tij gjuhën dhe zemrën. Pas një kohe përsëri e urdhëroi ta therrë një dele dhe …

2 organet Read More »

Hadithi 27

Nevas ibën Sem’ani, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se Pejgamberi, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë:“Mirësi është morali i lartë kurse mëkat është ajo që të brenë në shpirt dhe urren që njerëzit ta shohin.”______________________ (Muslimi) Vabisa ibën Ma’bed, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: shkova te …

Hadithi 27 Read More »